Poreska uprava RS: Grad Trebinje utvrdio poresku stopu, mi je primenjivali!

25332_1

Zakonom o porezu na nepokretnosti („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj:110/08, 118/09 i 64/14) uređeno je oporezivanje nepokretnosti u Republici Srpskoj, oslobađanje od oporezivanja i umanjenje poreske osnovice, način plaćanja poreza i nadležnost Poreske uprave Republike Srpske u oblasti poreza na nepokretnosti.
Tako je članom 4. Zakona propisano da poresku osnovicu za obračun poreza na nepokretnosti predstavlja tržišna vrijednost nepokretnosti koja je utvrđena u skladu sa zakonom, te da za svaku godinu tržišna vrijednost nepokretnosti koja predstavlja osnovicu za obračun poreza je njena vrijednost na dan 31. decembar prethodne godine, dok je članom 8. Zakona propisano da poreska stopa nepokretnosti ne može biti manja od 0,05% od procjenjene vrijednosti nepokretnosti, niti veća od 0,50% od procjenjene vrijednosti nepokretnosti, te skupštine opština i gradova utvrđuju poresku stopu koja će se primjenjivati za oporezivanje nepokretnosti na njihovoj teritoriji.
Metodologija procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti i utvrđivanje poreske obaveze propisani su Pravilnikom o procjeni vrijednopsti nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 37/09 i 22/12) – metod masovne procjene a na osnovu raspoloživih podataka koje je poreski obveznik upisao u poreskoj prijavi za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN) i to pored ostalog o vrsti upotrebe nepokretnosti, veličini nepokretnosti, lokaciji, elementima kvaliteta (prilaz, oblik nepokretnosti, topografija zemljišta, komunalije zemljišta…), godini izgradnje građevinskog objekta i slično.
Skupština Grada Trebinje je svojom Odlukom utvrdila poresku stopu za 2014 godinu u visini od 0,25% koju je Poreska uprava primjenila na utvrđenu tržišnu vrijednost – poresku osnovicu primjenjujući ispred navedene propise, te je ista uticala na drastično povećanje opterećenja poreskih obveznika a ne način utvrđivanja poreske osnovice odnosno tržišne vrijednosti kako navodi gradonačelnik, što se poreski obveznici mogu uvjeriti analizirajući primljene poreske račune.
Poreska uprava je, kao i do sada, na raspolaganju svakom poreskom obvezniku da izvrši uvid u način utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti u odnosu na date podatke u podnesenim prijavama za upis u fiskalni registar nepokretnosti i to u Područnoj jedinici u kojoj se nalazi nepokretnost.

Poreska uprava RS, Područna jedinica Trebinje

Ostavite komentar

Close
Molimo Vas da podržite naš sajt
Ако Вам се свиђа сајт молимо Вас да кликнете на неку од следећих опција и да помогнете сајту да постане бољи.
error: